Privacy Policy

Όροι Χρήσης Belderma medical devices

  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας www.belderma.gr και εν γένει του διαδικτυακού τόπου της Belderma medical devices (στο εξής «η Ιστοσελίδα»). Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση της Ιστοσελίδας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι παραχωρεί τη συγκατάθεση του και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους αναφερόμενους όρους, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου αυτής.

  1. ΔΙΟΔΕΥΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Δια της Ιστοσελίδας δύναται να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να διοδεύονται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε διαδικτυακούς τόπους (websites) τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. H Belderma medical devices εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η Belderma medical devices παρέχει τη δυνατότητα διόδευσης μέσω των άνω ειδικών συνδέσμων με άλλους διαδικτυακούς τόπους αποκλειστικά και μόνο ως ευκολία στους χρήστες της Ιστοσελίδας της, και η συμπερίληψη οποιουδήποτε ειδικού συνδέσμου δεν υπονοεί την αποδοχή από την Belderma medical devices της πολιτικής ασφαλείας του τρίτου ή του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου του τρίτου. Η χρήση τέτοιων συνδέσεων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Η Belderma medical devices δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των διαδικτυακών τόπων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων. Η Belderma medical devices έχει την απόλυτη διακριτική ευχέρεια να διακόπτει τους ειδικούς συνδέσμους με οποιουσδήποτε άλλους διαδικτυακούς τόπους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο.

  1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Το διαδίκτυο δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και, μολονότι η Belderma medical devices χρησιμοποιεί λογισμικό κατά των ιών Η/Υ και άλλου κακόβουλου λογισμικού (malware), όπως spyware, trojans, adware κλπ., δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της Ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/ αντιγραφή/ φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και άλλα κακόβουλα προγράμματα.

  1. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες της Ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. Ο χρήστης της Ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της Belderma medical devices, αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία η Belderma medical devices εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει τη Belderma medical devices εκ του λόγου αυτού. Εφόσον για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες απαιτηθεί η χρήση κωδικού ασφαλείας (PIN) που χορηγείται από την Belderma medical devices, έκαστος εκ των χρηστών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση του απορρήτου των κωδικών του και φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο ζημίας δικής του ή της Belderma medical devices από πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στους κωδικούς του.

  1. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ Ή ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ο χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι, ως απαραίτητο όρο χρήσης της Ιστοσελίδας, δεν θα την χρησιμοποιήσει για οποιοδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορεύεται σύμφωνα με τους παρόντες όρους, τις ανακοινώσεις της Belderma medical devices και κάθε εφαρμοστέο κανόνα δικαίου που περιέχεται σε σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα με οποιοδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, να θέσει εκτός λειτουργίας, να επιβαρύνει ή να εξασθενίσει οποιοδήποτε κεντρικό υπολογιστή της Belderma medical devices, ή το/τα δίκτυο/α που συνδέθηκε με οποιοδήποτε κεντρικό υπολογιστή της Belderma medical devices, ή να παρεμποδίσει τη χρήση και την απόλαυση οποιουδήποτε άλλου συμβαλλομένου της Ιστοσελίδας. Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να προσπαθήσει να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή οποιεσδήποτε υπηρεσίες, συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή δίκτυα που συνδέονται με οποιοδήποτε κεντρικό υπολογιστή της Belderma medical devices ή με οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες, μέσω οποιουδήποτε μέσου. Ο χρήστης δεν μπορεί να λάβει ή να προσπαθήσει να λάβει οποιαδήποτε στοιχεία ή πληροφορίες μέσω οποιωνδήποτε μέσων τα οποία σκοπίμως δεν είναι διαθέσιμα μέσω της Ιστοσελίδας. Η Belderma medical devices διατηρεί την απόλυτη διακριτική ευχέρεια, να ελέγχει την ταυτότητα και τις ενέργειες οποιουδήποτε χρήστη, ιδίως εφόσον παρατηρεί οτιδήποτε ύποπτο, καθώς και ολόκληρη τη χρήση της Ιστοσελίδας.

 

 

  1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η πνευματική ιδιοκτησία στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των κειμένων, αρχείων, εγγράφων, εικόνων, γραφικών και κώδικα καθώς και της γενικής «αίσθησης» της Ιστοσελίδας, ανήκει στην Belderma medical devices ή τους προμηθευτές της. Η αντιγραφή ή εκτύπωση του συνόλου ή μέρους της Ιστοσελίδας επιτρέπεται μόνο για ιδιωτική χρήση και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβληθούν ή διαγραφούν τυχόν ενδείξεις που επισημαίνουν την ύπαρξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάθε άλλη χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, παραποίηση ή διανομή, συνολικά ή εν μέρει, της Ιστοσελίδας απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Belderma medical devices.

  1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλα τα ονόματα προϊόντων που περιέχονται στην Ιστοσελίδα, η επωνυμία και τα λογότυπα της Belderma medical devices και των εταιριών με τις οποίες συνεργάζεται, τα σήματα και οι φωτογραφίες των προϊόντων και κάθε άλλο στοιχείο, λεκτικό ή εικαστικό, που διακρίνει προϊόντα ή παραγωγούς ή διανομείς προϊόντων προστατεύονται από τις ισχύουσες διατάξεις περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας και απαγορεύεται η χρήση, απομίμηση ή παραποίησή τους με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια. Η Belderma medical devices δεν διεκδικεί δικαιώματα επί των σημάτων ή συναφών δικαιωμάτων τρίτων που περιέχονται στην Ιστοσελίδα. Τα εν λόγω σήματα τρίτων απεικονίζονται αποκλειστικά προς προσδιορισμό των αντίστοιχων προϊόντων και σε καμία περίπτωση η χρήση τους από την Belderma medical devices δεν θεωρείται ως διεκδίκηση δικαιωμάτων επ’ αυτών ή ως συσχετισμός οποιουδήποτε είδους με τους δικαιούχους των εν λόγω δικαιωμάτων.

  1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η Belderma medical devices διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας με μόνη την ανάρτηση (uploading) των νέων όρων / του νέου περιεχομένου, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις. Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια O χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ανεπιφύλακτα ότι η πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς συμβάσεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

  1. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Εάν κάποιος όρος κριθεί αντίθετος προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Η μη ενάσκηση ή η μη επιβολή εκ μέρους της Belderma medical devices οποιουδήποτε δικαιώματός της ή όρους των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν παραίτησή της από το συγκεκριμένο δικαίωμα ή όρο.